top of page
Border top V.png
Border top H.png
2.gif

Stadgar för Ale vikingagård-Byalaget 
Uppdaterade efter 2020 årsmöte

Innehållsförteckning

§1     Ale vikingagård-Byalaget, verksamhetsområde
§2    Ale vikingagård-Byalaget, grundsyn
§3    Ale vikingagård-Byalaget, ändamål
§4    Ale vikingagård-Byalaget, organisation
§5    Medlemsmöten
§6    Medlemskap
§7     Avgifter
§8    Lokalt samarbete
§9    Ordinarie årsmöte
§10    Extra årsmöte
§11     Ale vikingagård-byalagets styrelse
§12    Räkenskaper revision
§13    Stadgeändring    
§14    Upplösning
           Ändringar
 

§1
Ale vikingagård-Byalaget, är en allmännyttig, ideell förening som är partipolitisk och religiöst obunden. Föreningen organiserar människor med intresse osv. Föreningens ändamål är på Ale vikingagård genom hantverk, odling, matlagning m.m. levandegöra vikingatiden i form av bland annat sommaröppet av vikingagården. Föreningen syftar till att öka kunskap om vikingatida hantverk 
 

§2
Vikingagården skall vara en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutid och framtid. Ale vikingagård har ett humanisktiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakrund. Den raspekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum. Ale vikingagård skall skapa gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för Ale vikingagård, här möts alla generationer.
 

§3
Ale vikingagårds ändamål är att vårda och synliggöra kultur och miljö så att den blir en naturlig grund för ett gott liv.
Ale vikingagård skall i detta syfte arbeta för att kunskapen om och känslan för kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer. Att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas tillvara och görs tillgängliga för alla.
 

§4
4:1 Föreningen består av röstberättigade medlemmar och stödjande medlemmar som är intresserade av att på olika sätt stödja föreningens arbete och främja arbetet.
4:2 Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som utser styrelse för föreningen. Mellan årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ.
4:3 Föreningens verksamhetsår utgörs av tiden mellan ordinarie årsmöten.
 

§5
Som ett inslag i föreningens verksamhet anordnas möten som behandlar angelägna frågpr och som kan vara vägledande för styrelsens avgörande.
 

§6
6:1 Person som delar de under §2 angivna värderingar och vill bli medlem registrerar utan särskild ansökan efter det att medlemsavgiften betalts. Föreningens styrelse kan besluta vägra medlemskap i fall där personen inte delar föreningens grundsyn.
Fysisk eller juridisk person kan bli medlem.
6:2Fysisk eller juridisk person som vill stödja Ale vikingagård-Byalaget, genom ekonimiskt bidrag eller på annat sätt, kan av styrelsen anslutas som stödmedlem.
6:3 Medlem som agerar på sätt som skadar föreningen kan uteslutas av föreningens styrelse.
 

§7
Avgifter för medlemmar och stödjande medlemmar beslutas av ordinarie årsmöre.
 

§8
Föreningen kan efter styrelsens beslut inträda som medlem i sådana lokala sammanslutningar vars ändamål sammanfaller med föreningens eller gagnar dess sak.
 

§9
9.1 Årsmöte med föreningen skall hållas senast under Mars månad på tid och plast som styrelsen beslutar.
9:2 Årsmötet består av föreningens medlemmae. Alla medlemmar och styrelseledarmöten äger förslag- och yttranderätt. Ledarmötterna i föreningens styrelse äger ej rösträtt vid beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelse.
9.3 Stödjande medlem har yttranderätt men ej rösträtt
9:4 Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt.
9:5 kallelse till årsmötet delges medlemmarna senast fyra veckor innan mötet.
9:6 Medlem, som så begär, ska senast två veckor före årsmötet få tillgång till årsmöteshandlingarna.
9:7 Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas.

  • Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

  • Val av årsmötes funktionärer.

-Mötesordförande
-Mötessekreterare
-Två protokolljusterare
-Två rösträknare
   C. Faställande av dagordning
   D. Årsredovisning
       -Verksamhetsberättelse
       -Bokslut
       -Faställande av resultat- och balansräkningarna
       -Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledarmöter
E. Faställande av arvoden och traktamenten till styrelsens ledarmöter samt andra ersättningar
F. Val av:
   -Ordförande för ett år
   -Ordninarie styrelseledarmöten för två år.
   -Ersättare för två år.
   -Två revisorer för två år
   -Två ersättare för revisorerna nästkommande år.
   - Valberedningen, högst två personer (en sammankallande).
G. behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
H. Faställande av avgifter till föreningen
I. Faställande av budgeten och verksamhetsplan för det framförliggande året
9:8 Motion till årsmöte kan väckas av varje medlem i föreningen. Sådan motion ska vara föreningens styrelse tillhanda senast två veckor innan årsmötet. Styrelsen ska yttra sig över motionerna. I yttrandet skall återfinnas till- el avstyrkan av motionen och motivet för ställningstagandet.
9:9 Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet, utom då dessa stadgar föreskriver annat. Vid lika röstetal avgör lotten. Begärs votering vid personval skall denna genomföras genom sluten omröstning.
 

§10 
10:1 Extra årsmöte skall hållas när föreningens styrelse eller revisorer finner det angeläget eller när minst 70% av föreningens medlemmar begär det i skrivelse till föreningens ordförande.
10:2 Kallelse till extra årsmöte skall ske minst sju dagar före mötets hållande.
10:3 Extra årsmöte kan endast besluta i de ärenden som tagits upp på den dagordningen som tillställts medlemmarna i samband med kallelsen.
10:4 Vid extra årsmöte gäller för övrigt vad som stadgas för ordinarie årsmöte.
 

§11
11:1 Mellan årsmötena är styrelsen föreningens högsta beslutande organ.
11:2 Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgars ändamålsparagraf och årsmötets beslut.
11:3 Föreningens styrelse skall förelägga ordinarie årsmöte förslag till verksamhetsplan och budget, minst för framförliggande räkenskaps år. Föreningens styrelse ska vidare framlägga sådana övriga förslag som är av betydelse för föreningens verksamhet.
11:4 Föreningens säte är där kansliet är beläget annars ordföranden är bosatt.
11:5 Föreningens styrelse ska bestå av minst tre ordinarie ledarmöter, nämligen ordförande samt minst två ordinarie ledarmöten, vilka samtliga väljs av föreningens årsmöte. Antalet udda ledarmöter eftersträvas.
Mandattiden för ordförande är ett år. Övriga ledarmöter och ersättare har en mandattid på två år. Dessa utses på så sätt att hälften väljs vartannat årsmöte.
11:6 Föreningens styrelse utser bland ordinarie ledarmöter vice ordförande, sekreterare och kassör
11:7 Anställd av föreningen kan inte samtidigt vara ledarmot eller ersättare i föreningens styrelse.
11:8 Den eller de ledarmöten av styrelsen som förvägras ansvarsfrihet av årsmötet kan inte omväljas.
11:9 Föreningens styrelse sammanträder enligt en av styrelsen faställd sammanträdesplan, dock minst fyra gånger per verksamhetsår.
11:10 Föreningens firma tecknas av styrelsen utsedda två personer, dels i föreningen eller enskilt.
11:11 Av Ale vikingagård-Byalaget tryckt eller digitalt producerade material, liksom sändningar i radio och tv, och faller under tryckfrihetsförordningen, är utgivaren ensam ansvarig. Utgivare utses av föreningens styrelse.
 

§12
12:1 Föreningens räkenskaper förs per kalender år.
12:2 För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses vid årsmötet två revisorer samt två ersättare för dessa.
12:3 Styrelsen ska senast fyra veckor före årsmötet till revisorn överlämna uppgifter om föreningens ekonomiska ställning samt övriga för revisorn erforderliga handlingar.
12:4 Revisorerna skall fortlöpande utföra sitt granskningsarbete. Det åligger dem att senast två veckor före årsmötet till styrelsen överlämna revisionsberättelse med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet, att framläggas vid föreningens årsmöte.
 

§13
Ändring av dessa stadgar beslutas av föreningen på ordinarie årsmöte. Sådana beslut måste fattas med minst tre fjärdedel av angivna röster.
 

§14
14:1 Beslut om upplösning av föreningen kan fattas om föreningens styrelse framlagt sådant förslag och att detta förslag vid två på varandra årsmöten varav det ena skall vara ett ordinarie årsmöte. Vid vardera årsmötet ska minste tre fjärdedelar av de röstberättigade närvarande godkänna beslutet. Kallelse till det senare årsmötet får inte ske förrän justerat protokoll från det första årsmötet föreligger.
14:2 är föreningen upplösning beslutat, ska dess tillgångar eller skulder överlämnas till den instans årsmötet beslutar om.
Ale vikingagård-Byalaget arkivalier överlämnas till folkrörelsearkivet eller annat arkiv så nära ursprungsorten som möjligt


Ändringar.
2020
            6:1 Förening ströks som medlem
9:1 Tid för årsmötet ändrades, senast Maj ändrades till senast Mars
 

bottom of page