Border top V.png
Border top H.png
2.gif

Stadgar för Ale vikingagård-byalaget

 

Innehållsförteckning

§1 Verksamhetsområde

§2 Grundsyn

§3 Ändamål

§4 Organisation

§5 Medlemsmöten

§6 Medlemskap

§7 Avgifter

§8 Lokalt samarbete

§9 Ordinarie årsmöte

§10 Extra årsmöte

§11 Styrelse

§12 Räkenskaper och revision

§13 Stadgeändring

§14 Upplösning

 

§1

Verksamhetsområde

 

Ale vikingagård-byalaget, är en allmännyttig, ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen har sitt säte i Ale kommun och organiserar människor och föreningar med intressen som sammanfaller med vad som anges i § 2 och § 3 i dessa stadgar.

Föreningen ska bedriva verksamhet utifrån en verksamhetsplan som varje år beslutas om på ordinarie årsmöte efter förslag från styrelsen.

 

§2

Grundsyn

 

Vikingagården skall vara en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutid och framtiden.  Ale vikingagård-byalaget har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum.

Ale vikingagård-byalaget skall skapa gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för Ale vikingagård. Här möts alla generationer.

 

§3

Ändamål

 

Ale vikingagård-byalagets ändamål är att levandegöra vikingatid och sprida kunskap om vikingatida kultur och hantverk i form av verksamheter som framför allt är kopplade till vikingagården. Ale vikingagård-byalaget har i detta syfte som målsättning att:

  • att på Ale vikingagård genom hantverk, odling, matlagning m.m. levandegöra vikingatiden för en bredare allmänhet

  • att hålla Ale vikingagård tillgänglig för allmänheten

  • att göra Ale vikingagård till en mötesplats för historiskt intresserade människor

  • att göra Ale vikingagård till ett åtråvärt besöksmål

  • att driva årliga marknader

 

§4

Organisation

 

4:1 Föreningen består av röstberättigade medlemmar och stödjande medlemmar som är intresserade av att på olika sätt stödja och främja föreningens arbete.

4:2 Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som utser styrelse för föreningen. Mellan

årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ

4:3 Föreningens verksamhetsår utgörs av tiden från ett ordinarie årsmöte till nästa årsmöte.

 

§5

Medlemsmöten

 

Som ett inslag i föreningens verksamhet anordnas möten som behandlar angelägna frågor och som kan vara vägledande för styrelsen avgörande.

 

§6

Medlemskap

 

6:1 Person som delar de under §2 angivna värderingar och vill bli medlem registreras utan särskild ansökan efter det att medlemsavgiften betalts. Föreningens styrelse kan besluta att vägra medlemskap  i fall där person inte delar föreningens grundsyn.

Fysisk eller juridisk person och förening kan bli medlem.

6:2 Fysisk eller juridisk person som vill stödja Ale vikingagård-byalaget genom ekonomiska bidrag eller på annat sätt, kan av styrelsen anslutas som stödjande medlem.

6:3 Medlem som agerar på sätt som skadar föreningen kan uteslutas av föreningens styrelse.

 

§7

Avgifter

 

Avgifter för medlemmar och stödjande medlemmar och föreningar beslutas av ordinarie årsmöte.

 

§8

Lokalt samarbete

Föreningen kan efter styrelsens beslut inträda som medlem i sådana lokala sammanslutningar vars ändamål sammanfaller med föreningens eller gagnar dess sak.

 

§9

Ordinarie årsmöte

 

9:1 Årsmöte med föreningen ska hållas senast under maj månad på tid och plats som styrelsen

beslutar.

9:2 Årsmötet består av föreningens medlemmar. Alla medlemmar och styrelseledamöter äger

förslag- och yttranderätt. Ledamöterna i föreningens styrelse äger ej rösträtt vid beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

9:3Förening som medlem har endast en gemensam röst under årsmötet.

9:4 Stödjande medlem har yttranderätt men ej rösträtt.

9:5 Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt.

9:6 Kallelse till årsmöte delges medlemmarna senast fyra veckor före mötet.

9:7 Medlem, som så begär, ska senast två veckor före årsmötet få tillgång till årsmöteshandlingarna.

9:8 Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

a. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

b. Val av årsmötesfunktionärer:

- Mötesordförande

- Mötessekreterare

- Två protokolljusterare tillika rösträknare

c. Fastställande av dagordning

d. Årsredovisning

- Verksamhetsberättelsen

- Bokslut

- Fastställande av resultat- och balansräkningarna

- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

e. Fastställande av arvoden och traktamenten till styrelsens ledamöter samt andra ersättningar.

f. Val av :

- Ordförande för de två nästkommande verksamhetsåren

- Ordinarie styrelseledamöter för de två nästkommande verksamhetsåren

- Ersättare för nästkommande verksamhetsår

- Två revisorer för nästkommande verksamhetsår

- En ersättare för revisorerna för nästkommande verksamhetsår

- Valberedning om högst 2 personer , varav en sammankallande

g. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag.

h. Fastställande av avgifter till föreningen.

i. Fastställande av budget och verksamhetsplan för minst det framförliggande räkenskapsåret

9:8 Motion till föreningens årsmöte kan väckas av varje medlem i föreningen. Sådan motion ska vara föreningens styrelse tillhanda senast 2 veckor före årsmötet. Styrelsen ska yttra sig över

motionerna. I yttrandet ska återfinnas till- eller avstyrkan av motionen och motiven för

ställningstagandet.

9:9 Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet, utom då dessa stadgar föreskriver annat. Vid lika röstetal avgör lotten. Begärs votering vid personval ska denna ske genom sluten omröstning.

 

§10

Extra årsmöte

 

10:1 Extra årsmöte skall hållas när föreningens styrelse eller revisorerna finner det angeläget eller

när minst 70 procent av föreningens medlemmar begär det i skrivelse till föreningens ordförande.

10:2 Kallelse till extra årsmöte ska ske minst  7 dagar före mötets hållande.

10:3 Extra årsmöte kan endast besluta i de ärenden som upptagits på den dagordning som tillställts medlemmarna i samband med kallelsen.

10:4 Vid extra årsmöte gäller för övrigt vad som stadgas för ordinarie årsmöte.

 

§11

Styrelse

 

11:1 Mellan årsmötena är styrelsen föreningens högsta beslutande organ.

11:2 Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgars ändamålsparagraf och årsmötets beslut.

11.3 Föreningens styrelse ska förelägga ordinarie årsmöte förslag till verksamhetsplan och budget, minst för framförliggande räkenskapsår.

Föreningens styrelse ska vidare för årsmötet framlägga sådana övriga förslag som är av betydelse för föreningens verksamhet.

11:4 Föreningens styrelse har sitt säte i Ale kommun

11:5 Föreningens styrelse ska bestå av 5 eller 7 ordinarie ledamöter, nämligen ordföranden, kassör, sekreterare och 2 eller 4 övriga ledamöter och 2 suppleanter vilka samtliga väljs av föreningens årsmöte. Dessa utses på så sätt att hälften väljes vartannat årsmöte.

Mandattiden för ordföranden och ordinarie ledamöter är  två år. Ersättare har en mandatperiod på ett år.

11:6 Föreningens styrelse utser inom sig  vice ordförande, sekreterare och kassör.

11:7 Anställd av föreningen kan inte samtidigt vara förtroendevald. Förtroendevald får inte ha en affärsmässig relation till föreningen.

11:8 Den eller de ledamöter av styrelsen som förvägras ansvarsfrihet av föreningens årsmöte kan inte omväljas.

11:9 Föreningens styrelse sammanträder enligt en av styrelsen fastställd sammanträdesplan, dock minst fyra gånger per verksamhetsår.

Sammanträde skall alltid hållas när minst hälften av antalet ordinarie ledamöter så begär.

Kallelse till sammanträde ska ske senast två veckor i förväg.

Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande och deltar i beslutet.

Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid sammanträde förs protokoll som justeras på sätt som styrelsen beslutar.

11:10 Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande och kassör, i förening eller enskilt.

11:11 Av Ale vikingagård-byalaget tryckt eller digitalt producerat material, liksom sändningar i radio och TV, och som faller under tryckfrihetsförordningen, är utgivaren ensam ansvarig. Utgivaren utses av föreningens styrelse.

 

§12

Räkenskaper och revision

 

12:1 Föreningens räkenskaper förs per kalenderår.

12:2 För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses vid årsmöte två revisorer och en ersättare för dessa.

12:3 Styrelsen ska senast fyra veckor före årsmötet till revisorerna överlämna uppgift om föreningens ekonomiska ställning samt övriga för revisionen erforderliga handlingar.

12:4 Revisorerna skall fortlöpande utföra sitt granskningsarbete. Det åligger dem att senast två

veckor före årsmöte till styrelsen överlämna revisionsberättelse med till- eller avstyrkan av

ansvarsfrihet, att framläggas vid föreningens årsmöte.

 

§13

Stadgeändring

 

Ändring av dessa stadgar beslutas av föreningens ordinarie årsmöte. Sådant beslut måste fattas med minst tre fjärdedelar av avgivna röster.

 

§14

Upplösning

 

14:1 Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast om föreningens styrelse framlagt sådant förslag och att detta förslag godkänns, vid två på varandra följande årsmöte, varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte. Vid vardera årsmötet ska minst tre fjärdedelar av de röstberättigade närvarande godkänna beslutet. Kallelse till det senare årsmötet får inte ske förrän justerat protokoll från det första årsmötet föreligger.

14:2 Är föreningens upplösning beslutad, ska dess tillgångar eller skulder överlämnas till den instansen årsmötet beslutar om.

Ale vikingagård- byalagets arkivalier överlämnas till folkrörelsearkiv eller annat arkiv så nära ursprungsorten som möjligt.

 

 

2015-05-31

Ale Vikingagård